1. Du är här:
  2. Hem
  3. Om Somas
  4. Hållbarhet
  5. Socialt Ansvarstagande

Somas och socialt ansvarstagande

Socialt ansvar handlar om ansvar både internt och externt. Vi vet att det är viktigt att ha duktiga och engagerade medarbetare som stannar länge i företaget. Våra framgångar beror på de människor som arbetar hos oss. Ett starkt team utgör grunden för en stark prestation.

Vårt fokus på arbetsmiljö och trivsel inkluderar säkerhet och personlig utveckling. Vi strävar samtidigt efter att betraktas som en betrodd lokal samarbetspartner och att bygga ömsesidiga relationer med våra intressenter.

Vi stödjer och respekterar skyddet av de internationellt erkända mänskliga rättigheterna så som de definieras i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, bland andra: tankefrihet, åsiktsfrihet, yttrandefrihet, religionsfrihet och mötesfrihet. Vi godkänner inte arbetsförhållanden eller sådan behandling som strider mot lagstiftning eller bestämmelser i något land. Vi accepterar inga former av diskriminering eller särbehandling på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, föreningstillhörighet eller politiska åsikter.

Somas i världen

Vår dagliga verksamhet styrs av våra allmänna verksamhetsprinciper, som rörande socialt ansvar bland annat består av Somas uppförandekod, vår Arbetsmiljö- och miljöpolicy, vår uppförandekod för leverantörer och andra styrande dokument. Dessa skapar grunden för hållbara affärsmetoder. Läs mer om vårt arbete med att ta ansvar för vår värdekedja under hållbar leverantörskedja.

Somas samhällsengagemang är stort och vi deltar i olika nätverk där vi bidrar i form av pengar, kunskap och tid. Somas har ett årligt program för sponsring och gåvor.

Här på Somas

Somas strävar efter att vara en trygg arbetsgivare som prioriterar medarbetares välmående. Detta innebär att vi satsar på att rekrytera, behålla och utveckla våra anställda på bästa sätt, genom utbildning och utvecklingsmöjligheter, samt skapa en positiv och trygg arbetsmiljö där våra medarbetare trivs och kan växa.

Vi är engagerade i aktivt arbete för arbetsmiljö och säkerhet i samarbete med skyddsombud. Vi uppmuntrar till att alla arbetsuppgifter utförs på ett ansvarsfullt sätt och investerar i kompetens för arbetsmiljö och miljö, samtidigt som vi betonar medarbetarnas möjligheter att utvecklas.

Somas prioriterar en sund arbetsmiljö och vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier, samtidigt som vi aktivt strävar efter att främja öppenhet och rättvisa. Vi behandlar alla individer jämlikt och med respekt. Vi uppmuntrar våra anställda att rapportera säkerhetsrisker, ohälsa och oetiskt beteende, och vi tar sådana rapporter på högsta allvar för att säkerställa en trygg, ansvarsfull och etisk arbetsmiljö. Genom Somas uppförandekod visar vi vår ståndpunkt gällande etik, miljö, socialt ansvar och affärsmässighet. Uppförandekoden är undertecknad och följs av samtliga anställda här på Somas.


Omsomas-socialaltansvarstagande-CTA1

Vi kan våra produkter

All utveckling och tillverkning av Somas ventiler och övriga produkter görs av våra egna medarbetare, därför finns det ingen som kan våra produkter bättre än vi själva. Låter ni oss sköta servicen på era produkter garanterar vi att servicen blir professionellt utförd.

Vi anpassar oss till din bransch!