PULS – Ett nytt sätt att arbeta!

SOMAS är ett företag som ständigt strävar efter att effektivisera och förbättra hela sin verksamhet.
Under vår och sommar 2017 implementerades ett nytt arbetssystem; PULS.

I korthet kan systemet beskrivas som ett verktyg som används för att bättre visualisera samt gör att vi gemensamt arbetar mot samma slutliga mål. Genom att ta hjälp av bl.a. tankekartor och magneter i olika färger fås en snabb överblick gällande status och hur långt ett projekt fortskridit.  Medarbetare från samtliga olika avdelningar är indelade i olika arbetsgrupper. Syftet med dessa grupper är i stort att kunna ta beslut om vad vi i vår verksamhet ska fokusera våra ansträngningar på, både på kort och lång sikt.

Detta gemensamma fokus är närvarande ända från det initiala planerings-stadiet till det faktiska slutförandet av vilket projekt som beslutats vara ”prio 1” just där och då. Arbetet som utförs följs upp och utvärderas kontinuerligt och involverar samtliga delar av SOMAS. Det finns inga fasta ”roller” så till vida att endast vissa personer inom de olika grupperna får lyfta fram eventuella frågor/funderingar. Systemet har hittills fungerat väldigt bra och förväntas utvecklas ännu mer under kommande år.

Scroll to Top