ISO Certifieringar

SOMAS OCH ISO CERTIFIERINGAR

I ett verksamhetssystem omsätts företagets övergripande mål och strategier i processer som fokuserar på kundens och verksamhetens behov. Verksamhetssystemet har till uppgift att ge en helhetssyn och en klar bild av hur företaget fullföljer sitt uppdrag och visar även hur varje medarbetare bidrar till detta.

Det finns ett antal internationella krav och standarder som utgör underlag för certifiering av ett företags verksamhetssystem. Somas  har valt att följa de standarder som handlar om kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 45001).

Vårt verksamhetssystems omfattning

Somas verksamhetssystem omfattar marknadsföring, försäljning, utveckling/konstruktion, produktion samt service och reparationer av regler- och avstängningsventiler med tillhörande manöverdon och övriga tillbehör. Verksamheten som avses bedrivs på Norrlandsvägen 26-28 i Säffle.

Kvalitetsledning handlar i grunden om två saker: att uppfylla kund- och författningskrav och få nöjdare kunder. På köpet får verksamheten också ofta en minskning av onödiga kostnader. Standarden ISO 9001 är den internationellt vedertagna standarden för kvalitetsledningssystem. Standarden är ett verktyg i arbetet med att bygga upp, utveckla och förbättra verksamhetsstyrningen.

 I allt fler branscher är det självklart att verksamheten ska bedrivas på ett miljömedvetet sätt. ISO 14001 är den internationellt vedertagna standarden för miljöledningssystem. Standarden är ett verktyg i arbetet med att organisera, följa upp, utvärdera och redovisa miljöarbetet. Vårt verksamhetssystem är certifierat enligt ISO 14001.

Detta är den globalt mest spridda standarden för arbetsmiljöledningssystem. Med den kan verksamheten på ett systematiskt sätt leda, styra och utveckla sitt arbetsmiljöarbete. Standarder är ett verktyg i arbetet med att kontrollera organisationens direkta och indirekta arbetsmiljöaspekter och -prestanda. En förbättrad arbetsmiljöprestanda bidrar i förlängningen till en förbättrad livskvalitet och minskade samhällskostnader för arbetsrelaterad ohälsa. Vårt verksamhetssystem är certifierat enligt ISO 45001.

mer information

Johan Bergsland

Rulla till toppen